Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

WSO


 

WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   OCENIANIA

 

 

Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności:
a)funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
b)respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 70 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
W klasowym dzienniku lekcyjnym znajduje się wklejony zeszyt uwag; każdy uczeń ma w nim po 1 kartce na uwagi pozytywne i negatywne.
Punkty dodatnie i ujemne wpisywane są na bieżąco przez wychowawcę lub innych nauczycieli na odpowiedniej stronie z adnotacją określającą czego dotyczą.
Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania.
Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.
Przy ocenie wzorowej dopuszcza się od 1 do 5 punktów ujemnych.
Uczniowie, którzy otrzymali uwagi negatywne oznaczone symbolami N 18, N 19a i
N 19b (palenie papierosów, picie alkoholu, posiadanie lub zażywanie narkotyków, dopalaczy i innych środków) nie mogą mieć na koniec półrocza oceny bardzo dobrej.
Przewiduje się punkty do dyspozycji wychowawcy przyznawane pod koniec półrocza:
a)od – 10 do + 10 za kulturę osobistą
b)od – 10 do + 10 za stosunek do obowiązków szkolnych.
11.Pod koniec każdego półrocza wychowawca na podstawie ilości zebranych przez ucznia punktów ustala ocenę z zachowania wg następującej skali:
Kryterium punktowe ocen zachowania
Zachowanie Punkty
wzorowe 135 i więcej (dopuszcza się -5 pkt.)
bardzo dobre 101 – 134 (dopuszcza się -30 pkt.)
dobre 60 - 100
poprawne 31 - 59
nieodpowiednie 1 - 30
naganne poniżej 0
12. Ocena z zachowania wystawiona na koniec roku szkolnego będzie oceną średnią
z I i II półrocza.
13. Punktowy system oceniania zachowania może być weryfikowany.
UWAGA: strata 30 punktów – informacja dla rodziców
strata 50 punktów – zespół wychowawczy